Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014

     Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014.

    Tôi đại diện Môn Phái gửi đến toàn thể Môn Đồ Môn Phái Thiếu Lâm - Nội Quyền Tây Sơn Nhạn trong nước và nước ngoài một mùa xuân An Khang - Thịnh Vượng

                                                Chưởng Môn
                                        Thiếu Lâm - Nội Quyền
                                              Tây Sơn Nhạn
                                      Võ Sư  Tô Đình Thanh
                                         ( Xuyên Sơn Nhạn )